Fukusenji Temple

Fukusenji Temple : ชมเศียรพระพุทธรูปเซรามิกขนาดใหญ่สุดแปลกของเมืองยูกาวาระ
ชวนไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมเศียรพระขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานในวัดฟุคุเซนจิ (Fukusenji Temple) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจของเมืองยูกาวาระ จังหวัดคานางาวะ