Doppo No Yu

Doppo No Yu : ออนเซ็นแช่เท้าสาธารณะที่บรรยากาศอบอุ่นที่สุดในเมืองยูกาวาระ (ปิดถาวร)
แวะแช่เท้าคลายความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจที่ "ดปโปะโนะยุ" (Doppo No Yu) บ่อออนเซ็นแช่เท้าสาธารณะสุดอบอุ่นในเมืองยูกาวาระ (Yugawara)