DonguriRepublic

Komachi Dori Street : ชวนไปช็อปที่ถนนโคมาจิโดริในเมืองเก่าคามาคุระ
ชวนคุณมาเดินเล่น เดินกิน เดินเที่ยว เดินช็อปให้เพลิดเพลินจนลืมเวลากันที่โคมาจิโดริ (Komachi Dori Street) ในย่านเมืองเก่าคามาคุระ