Coming of Age Day

โตขึ้นอยากเป็นอะไร โตขึ้นอยากเป็นผู้ใหญ่
บางทีการที่ญี่ปุ่นมีวัน 'เซจินโนะฮิ (Seijin no Hi)' วันฉลองการบรรลุนิติภาวะของวัยรุ่นญี่ปุ่น อาจจะทำให้เราสามารถตอบคำถามในวัยเด็กได้ว่า "โตขึ้นอยากเป็นอะไร"