CoFuFun

เมื่อสถาปัตยกรรมเล่นได้ที่ CoFuFun
นอกจากความร่วมสมัยแล้ว ความกลมกลืนของสิ่งที่ไม่ชวนเข้ากันได้ก็สำคัญไม่แพ้กันอย่าง "โคะฟุฟุง (CoFuFun)" สถาปัตยกรรมเล่นได้ในญี่ปุ่น!