Church of the Light

Church of the Light : เมื่อคอนกรีตต้องเงาสลัว
เราพบกันที่ 'Church of the Light' โบสถ์แห่งแสง ตึกกล่องคอนกรีตรูปทรงเรียบง่าย จุดหมายแห่งใหม่ของเหล่าสถาปนิก บนทางแยกในย่านชุมชนในอิบารากิ (Ibaraki)