Church of the Light

Church of the Light : เมื่อคอนกรีตต้องเงาสลัว
กล่องคอนกรีตรูปทรงเรียบง่าย จุดหมายแห่งใหม่ของเหล่าสถาปนิก