Christmas Day

Merry Christmas : คริสต์มาสนี้คนญี่ปุ่นทำอะไร?
อยากรู้ไหมวันคริสต์มาสต์คนญี่ปุ่นทำอะไร มีกิจกรรมน่าสนใจอะไรบ้างในญี่ปุ่น