Chihiro Art Museum Tokyo

ดอกไม้ที่บานในพิพิธภัณฑ์
แม้ว่าร่างกายของคุณอิวาซากิ จิฮิโระ (Chihiro Iwasaki) เจ้าของผลงานสีน้ำสีสันสดใสจะดับสูญไป แต่สิ่งที่เธอสร้างสรรค์ไว้ก็ยังคงให้ความสุขกับผู้คนเรื่อยมา