Chibi Maruko-chan

ฟูจิทีวีออกมาขอโทษ เมื่อมารุโกะจังมีคุณย่า 2 คน!?
Fuji TV ออกมาขอโทษกรณีข้อผิดพลาด ที่มารุโกะจังมีคุณย่า 2 คนในฉากเดียวกัน