Beppu Onsen

HAA for bath : ผงออนเซ็นจากเมืองเบปปุ ซื้อใช้เองก็ดี ซื้อเป็นของฝากก็ถูกใจ
ผงออนเซ็น จาก เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ ที่จะเปลี่ยนอ่างอาบน้ำของคุณให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ จะซื้อมาใช้เองหรือซื้อเป็นของฝากก็ย่อมได้