bao bao

กว่าจะมาเป็นกระเป๋า “เบาเบา” ของเราเรากันนั้น
"BAO BAO" กระเป๋ารูปทรงแปลกตา ทียอดฮิตทั้งในหมู่คนไทยและคนญ๊่ปุ่น