Automation

หลากนวัตกรรมอัตโนมัติ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมญี่ปุ่น
เตรียมพร้อมปรับตัวให้ทัน กับหลากนวัตกรรมที่แวดล้อมอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันของสังคมญี่ปุ่น ใช้แนวคิดแสน “เรียบง่าย” แต่สามารถมาแทนที่แรงงานคนได้เช่นกัน