Ariake Garden

MUJI Tokyo Ariake : มูจิสาขาใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันโตเปิดให้บริการแล้วในโตเกียว
ชวนเพื่อนๆ ไปเดินเที่ยวและช็อปกระจายที่ MUJI Tokyo Ariake มูจิสาขาใหม่ที่ตั้งอยู่ใน Ariake Garden หนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวโตเกียว (Tokyo Bay)