Architecture

Water Temple : ตีความพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรมด้วยสัญลักษณ์ของน้ำ
'ฮมปุคุจิ' หรือ 'Water Temple' วัดพุทธนิกายชินงอนในเฮียวโงะ ศาสนสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือการออกแบบของอันโดะ ทะดะโอะ (Tadao Ando)
Church of the Light : เมื่อคอนกรีตต้องเงาสลัว
เราพบกันที่ 'Church of the Light' โบสถ์แห่งแสง ตึกกล่องคอนกรีตรูปทรงเรียบง่าย จุดหมายแห่งใหม่ของเหล่าสถาปนิก บนทางแยกในย่านชุมชนในอิบารากิ (Ibaraki)