Architecture

Church of the Light : เมื่อคอนกรีตต้องเงาสลัว
กล่องคอนกรีตรูปทรงเรียบง่าย จุดหมายแห่งใหม่ของเหล่าสถาปนิก
Water Temple : ตีความพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรมด้วยสัญลักษณ์ของน้ำ
วัดพุทธนิกายชินงอนในเฮียวโงะ ฝีมือการออกแบบของทะดะโอะ อันโดะ (Tadao Ando)