Akihabara Station

UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA โรงแรมรูปแบบใหม่ใต้รางรถไฟ!
ชวนเพื่อนๆ มาเปิดประสบการณ์การพักรูปแบบใหม่ไปกับ Under Railway Hotel Akihabara โรงแรมใต้รางรถไฟใกล้สถานีอากิฮาบาระ กรุงโตเกียว