Adachi

Hottayu : โรงอาบน้ำสาธารณะในเขตอาดาจิที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 80 ปี
Hottayu โรงอาบน้ำสาธารณะที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 80 ปี โดดเด่นในเรื่องของออนเซ็นกลางแจ้งและซาวน่าสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีบ่ออีกหลายรูปแบบที่ช่วยเรื่องสุขภาพ