8 Days 7 Nights Chasing Mr.M

JUNE JUNE | รอยยิ้ม เรื่องราว หลังรูปญี่ปุ่น
ลองมาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นในมุมที่จูนจูนสนใจและผลงานโฟโต้บุ๊กที่จูนจูนแจกรอยยิ้มสดใสไปพร้อมๆกันนะคะ