21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa

Collection Exhibition 2 BLUE : ชมนิทรรศการศิลปะธีมสีฟ้าจากศิลปินทั่วโลกที่เมืองคานาซาวะ
ค้นหาเสน่ห์ของสีฟ้าผ่านนิทรรศการศิลปะ 'Collection Exhibition 2 BLUE' ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ 21 คานาซาวะ แล้วจะรู้ว่าสีฟ้านั้นน่าอัศจรรย์กว่าที่คิด