Tag "Yukitsuri"

5 สถานที่ Must-Go ใน Kanazawa
เมืองหลวงของจังหวัดอิชิกะวะ (Ishikawa) อย่างคะนะซะวะ (Kanazawa) เมื่องเล็กๆ ที่หลายคนไม่รู้จัก จริงๆ แล้วเป็นเมืองยอดนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นด้วยกันเองนะ!