Tag "Antenna Shop"

Antenna Shop ของดีจากจังหวัดมารวมไว้ในโตเกียว
แค่ร้านขายของฝากประจำจังหวัดเล็กๆ อาจเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างแข็งแรงก็ได้ ใครจะรู้